87/11/17

نقاشیهای تخیلی از تخت جمشید

نقاشیهای زیبا از تخت جمشید

نماى كلى تخت جمشيد
 

دروازه ملل

 

كاخ آپادانا

 

تالار شورا


 

كاخ صد ستون


  

كاخ تچر
 

كاخ هَديش
 

كاخ ملكه 

بناى H

نوشته شده توسط گولدورن در |  لینک ثابت   •