بنام «هیتلر کبیر» پیامبر آریایی

http://mytasvir.com/photo/gallery/1493105222da50.jpg
«هیتلر بزرگ» را باید یکی از پیامبران آریایی نامید؛ او مرد بزرگی بود که نظریۀ «مکس مولر» (درخصوص وجود نژادی بنام آریایی و برتری آن نسبت به نژادهای دیگر) را عینیت بخشید و ثابت کرد که با توسّل به نژاد، میتوان بر ملل دیگر و سرزمینهایشان غلبه کرده و خواستۀ خود را به آنان تحمیل نمود؛ بهمین منظور، نظریۀ خود را با رضاخانی که تازه سلطنت را از چنگ ترکها در ایران بدست گرفته بود مطرح نمود و در این کار موفق شد وی را با خود متحد نماید. 
+ نوشته شده در ۸۷/۰۹/۰۲ساعت توسط سپنتامان |